Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya, kiterjed a Biztos Maraton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2. em. 4.), (a továbbiakban „Szolgáltató”) által, a www.maratonkiado.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.maratonkiado.hu weboldalon keresztül történik. Szolgáltató kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „Rendelet”) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

I. A SZOLGÁLTATÓ

A www.maratonkiado.hu online áruházat a Szolgáltató üzemelteti.
A Szolgáltató cégneve: Biztos Maraton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid neve: Maraton Kiadó/ Biztos Maraton Kft.
Székhely: 6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.
Email cím: maratonkiado@gmail.com
Tulajdonos: Barát Enikő
Ügyvezető igazgató: Barát Enikő
Cégbejegyzés kelte: 2012. 11. 09.
Cégjegyzékszám: 06 09 019574
Adószám: 24170279106
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11735043-23538740

II. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.A Webáruházban történő vásárlás, elektronikusan leadott megrendelés útján történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A termék megvásárlásával a Felek között szerződés jön létre. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.

2. A megrendelés leadása, regisztrációval együtt, és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztrációra, a Webáruház weblapján elérhető „regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével, illetve facebook- vagy google-profil felhasználásával kerül sor. A kitöltött adatlap Szolgáltatónak történő elküldésével, illetve a facebook- vagy google-profil megadásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat” feltételeit megismerte és azokat elfogadja, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Szolgáltatót, a regisztráció során, a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért nem terheli felelősség.

3. A Vásárló jogosult, a Szolgáltatónál nyilvántartott adatait kérésére, a Szolgáltatónak küldött elektronikus levél formájában töröltetni. A Vásárló erre irányuló kérelmének beérkezését követően, a Szolgáltató köteles gondoskodni a Vásárló adatainak azonnali törléséről, amennyiben ennek akadályozó tényezői vannak, úgy legkésőbb 48 órán belül. Azonban, a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok nem törlődnek. 

4. A Vásárló által megvásárolni kívánt termék „kosárba” helyezését követően, a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a termék esetében alkalmazandó átvételi és fizetési módot. A „megrendelem” fülre kattintással, a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Szolgáltató, a megrendeléstől számított 48 órán belül, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre, visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás, a fent leírt határidőben és tartalommal, nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során, a Vásárló jogosult, a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására. A Vásárló által, helytelenül megadott adatokból eredő hibákért, a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

5. A Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár, a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg és tartalmazza az általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazza a szállítási költséget.

6. A Webáruházban megrendelhető termékek esetében, Szolgáltató fenntartja magának az ár-változtatás jogát, ez azonban a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére, a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, de köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlástól elállni.

8. A termék ellenértékének megfizetése az alábbi módokon történhet:

 • Bankkártyás fizetés, a Simple alkalmazás rendszerén keresztül, MasterCard, Maestro, Visa vagy Visa Electron bankkártyával

Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Biztos Maraton Kft. (6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.) adatkezelő által a maratonkiado.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, email cím, lakcím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 • Banki átutalással, a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően az alábbiak szerint:

Kedvezményezett: Biztos Maraton Kft.
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszám: OTP Nyrt.
Közlemény: A rendelés száma
(továbbá a névre szóló dedikált példányok esetében név és személyes megjegyzés)

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a Vásárlókat arról, miszerint a Maraton kiadó Webáruházában, egyelőre nincs lehetőség Utánvétes fizetési módra.

9. A Szolgáltató, a vásárlásról számlát állít ki, melyet a Vásárló a Szolgáltatótól, e-mail útján kap meg, ahonnan bármikor letöltheti. Amennyiben a Vásárló, a vásárlásról papír alapú számlát igényel, úgy azt a megrendelésekor megjegyzésben vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltatónak, amely a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, köteles a számlát a Vásárló levelezési címére, postai úton megküldeni.

10. A Szolgáltató, mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa, kivéve, ha a Vásárló által megrendelt termék a raktárkészleten nem elérhető, és a termék későbbi beszerzése sem várható. Erről, a Szolgáltató köteles a Vásárlót haladéktalanul, elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint – adott esetben – a már megfizetett ellenértéket, a tájékoztatást követő legkésőbb 30 napon belül, a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban, a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

III. ELÁLLÁSI JOG

1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló, elállási jogát, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (maratonwebshop@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található, nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

2. A Vásárló jogosult az elállási jogát, a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja:

 • átvevőponti átvétel esetében, a rendelés átvételének időpontja;
 • házhoz szállítás esetében, a futártól történő átvétel időpontja.

3. Elállás esetén, a Vásárló köteles a terméket saját költségén, a Szolgáltató telephelye szerinti címre (6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.) visszaküldeni. A Szolgáltató köteles, az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül, a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, a Vásárlónak visszafizetni.

4. Elállás esetén, a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

5. Elállás esetén, a Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget, a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, ha a Vásárlónak más igénye erre nincsen.

6. A Szolgáltató követelheti, a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

7. A Vásárlót nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék, természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Névre dedikált vagy dedikált példányok, termékek esetében, elállási jogot a Vásárló nem gyakorolhat. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt, annak eredete nem azonosítható.

8. Amennyiben a Vásárló, a termék megrendelése során „átvevőponti átvételt” jelölt meg, és a terméket a Szolgáltató által, a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 15 napig nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és a leadott megrendelést, a vételár egyidejű visszautalása mellett törölni, amennyiben a termék természeténél fogva visszaváltható, illetve nem névre dedikált vagy dedikált termék.

IV. HIBÁS TELJESÍTÉS

1.A megrendelt termék hibája esetén, a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján, kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igény érvényesítése során, a Vásárló kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt, elállásnak nincs helye. A Vásárló, a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló, köteles a hibáról a Szolgáltatót, annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül tájékoztatni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl, a Vásárló szavatossági igényét, Szolgáltatóval szemben nem gyakorolhatja. A teljesítéstől számított 2 hónapon belül, kellékszavatossági igénye érvényesítésének, a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl, nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 2 hónap leteltét követően, a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1.Személyes átvételre, a Szolgáltató 6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4. szám alatti székhelyén nincs lehetőség. 

2. A belföldi kiszállítás, a GLS futárszolgálat útján történik, a Vásárló által megadott címre, vagy egy, a Vásárló által megjelölt Pick Pack, illetve Foxpost, GLS, DPD, PostaPont csomagpontra. A kiszállítás díja, minden esetben, az alábbiak szerint kerül megállapításra:

A kiszállítás díjazása (bruttó): 1.800 Ft

3. A kiszállítás várható ideje, a Vásárló által átutalt vételár, Szolgáltató számláján történő jóváírását követő 2-5 munkanap, amely szállítási idő, az ünnepi időszakokban, illetve kiemelt események idején (pl. könyvmegjelenés/ könyvbemutató utáni tömeges megrendelés) meghosszabbodhat. Amennyiben a kiszállítás, az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben értesíti.

4. Amennyiben Vásárló, a termék szállítási címeként egy külföldi országban található kézbesítési címet jelöl meg, úgy Vállalkozó jogosult – a megrendelt termékek összértékétől függetlenül – előre egyeztetett extra szállítási díjat felszámolni.

ÁTFUTÁSI IDŐK

Zónák Országok (munkanap)

 1. Zóna Szlovákia (1), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország (2)
 2. Zóna Lengyelország, Németország (2), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein, Bulgária, Svájc (3)
 3. Zóna Szerbia(2), Dánia (3), Franciaország, San Marino, Vatikán, Olaszország (3-5), Nagy-Britannia, Monaco* (4), Írország (5)
 4. Zóna Litvánia (3), Lettország (4), Spanyolország (4-6), Svédország (4-7), Észtország, Törökország, Málta (5), Norvégia, Görögország, Andorra**, Gibraltár, Portugália, Finnország (5-7), Ciprus (6-7)
 5. Zóna* Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland (3), Albánia, Macedónia (4), Koszovó (6-7), Feröer-szigetek (8)

Az Átfutási idő táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem garantáltak!

* A GLS partnerhálózatán keresztül. Ezen országokba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával. Az átfutási idő a vámkezelés idejével hosszabbodhat. A kiviteli vámkezelés díját, a fuvardíj már tartalmazza! A rendeltetési országokban felmerülő egyéb költségeket a címzett fizeti (import vámkezelés, vám, egyéb adminisztrációs költségek).

** + vámkezelési idő (min. +2 munkanap), +9550 Ft export vámkezelési díj, DDP paritás esetén az export vámkezelési díjon felül a célországban történő vámkezelés díját is számlába állítjuk! (+9550 Ft). A vámkezelés díja címzettenként értendő. Ezen országba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával a vámkezeléssel kapcsolatban.

*** Ezen országba történő csomagfeladás előtt, egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával, a vámkezeléssel kapcsolatban.

Törökország, Norvégia, Málta: sikertelen kézbesítés esetén, a tárolási idő lejártát követően, a küldemény automatikusan visszaszállításra kerülhet, melyről a GLS Ügyfélszolgálatán kérhet tájékoztatást. Az ajánlatban szereplő díj nem tartalmazza a visszaszállítás költségét.

Törökország, Ciprus, Málta, Görögország: a csomagokat a GLS partnerhálózatán keresztül repülővel továbbítja, így a küldeményeket a légi fuvarozási előírásoknak megfelelően kell csomagolni és feladni. Ezen országba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával!

Az egyes európai országokhoz tartozó szigetekre történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával.

5. Ha a Vásárlótól, ugyanazon napon több megrendelés is érkezik, a kosárérték szempontjából, csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása díjmentes. Amennyiben a Vásárló, a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már szállításra átadott termékek utólagos összevonása azonban már nem lehetséges. A Szolgáltató fenntartja a szállítási díj változtatásának jogát aszerint, hogy a módosítás, a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás, a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6. A Vásárló a mindenkor hatályos szállítási díjról a Webáruház felületén a „Vásárlás menete – fizetés és szállítás” fülre kattintva tájékozódhat.

7. Vásárló, a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat, a GLS Futárszolgálat számára továbbítsa.

IV. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Előjegyzés/Előrendelés

A Szolgáltató lehetőséget nyújt a Vásárlónak, hogy a még nem kapható, ám a jövőben megjelenő könyvekre, valamint már megjelent, de készleten nem elérhető termékekre „előjegyzést/előrendelést” adjon le.

Az előjegyzett könyvek (legyen az névre szóló dedikált példány, vagy dedikálás nélküli könyv), a Maraton kiadó által üzemeltetett Webáruházban, minden esetben megrendelésnek minősülnek, amely fizetési kötelezettséggel jár. A Vásárló, az előjegyzésre vonatkozó igényét a Webáruházban, az adott termék mellett található „előjegyzés/előrendelés” fülre kattintva jelezheti a Szolgáltatónak. Amint a termék megjelenik, a Szolgáltató köteles, a korábban fizetési kötelezettséget teljesítő, előjegyzett példányokat, időbeni sorrendben, szállításra átadni.

A névre szóló dedikálás igényét a Vásárlónak, a „megjegyzés” szövegrészre szánt területen szükséges jeleznie, a kért névvel és szöveggel. Amennyiben Vásárló ezt elmulasztja, elfogadja, hogy a példánya, a Szolgáltató lehetőségeihez mérten kerül dedikálásra.

A Szolgáltató által feltüntetett, várható megjelenési időpont, minden esetben tájékoztató jellegű, melytől a Szolgáltató tájékoztatással eltérhet.

Értesítés megjelenésről

Amennyiben egy szerzőnek, új könyve jelenik meg a Szolgáltató kínálatában, úgy a Szolgáltató jogosult ennek tényéről valamennyi olyan Vásárlót e-mail útján értesíteni, aki a Webáruházban, korábban ennek a szerzőnek a művét megvásárolta.

Amennyiben a Vásárló nem kíván a Szolgáltatótól, a korábban megvásárolt könyvek szerinti bármely szerző, új könyvének megjelenéséről értesítést kapni, úgy ezt bármikor kérheti.

Dedikált példányok megvásárlása

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a Webáruházban, egy adott termékből, a szerző által dedikált (kézjegyével és üzenetével ellátott) példányt vásároljon. A dedikált példányokra, a jelen ÁSZF elektronikusan leadott megrendelésre vonatkozó szerződéses rendelkezései az irányadóak.

A dedikált példány megvásárlásakor, a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy a dedikálás kísérő szövegét megfogalmazza. A megkívánt szöveget a Vásárló, a vásárlás során, a „megjegyzés” rovatban tudja feltüntetni, amennyiben ezt elmulasztja, szállításra adás előtt, e-mail útján jelezheti igényét.

Dedikált példányok esetében, a kiszállítás ideje eltérhet a jelen ÁSZF V. pontjában meghatározott szállítási időtől. A szállítás várható idejéről, a Szolgáltató minden esetben külön értesíti a Vásárlót.

Amennyiben a szerző, a megvásárolt könyvet, a Vásárló igényei szerint dedikálja, úgy a termék, nem előre legyártott terméknek minősül. Erre tekintettel a Vásárló, névre szóló vagy egyedi szövegezéssel ellátott dedikált példány megrendelésével tudomásul veszi, hogy a termék egyedi jellege miatt, a 45/2014. Korm. rendelet 29. § c) pontja alapján, nem jogosult az elállási jogát gyakorolni, továbbá utánvételes szállítási lehetőséget Szolgáltató nem képes biztosítani.

V. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1.A Vásárló, a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Levelezési cím: 6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.
 • Kapcsolattartó személy: Barát Enikő ügyvezető
 • E-mail: maratonkiado@gmail.com

2. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak, legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban, az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

3. A Szolgáltató, az írásbeli panaszt, annak beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát, a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

4. Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita, Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 • Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

5. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában, fogyasztónak minősül, a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

VI. SZERZŐI JOGOK

1.A Webshop teljes körű kivitelezése, jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Szolgáltató, teljes körűen a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruháznak.

2. A Webshop tartalmának – különös tekintettel a szerzők által publikált művekre – mentése, kinyomtatása csak és kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás nem engedélyezett. Erre vonatkozóan a Vásárló, hivatalos írásbeli engedély keretein belül fordulhat a Szolgáltatóhoz.

3. A Szolgáltató fenntartja jogát a maratonkiado.hu domain névre és szolgáltatásának minden elemére.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Vásárlókat a Webáruház felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően, a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vásárló a Webáruházon keresztül és az ott biztosított módon, azokat kifejezetten elfogadja.

2. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

3. A jelen ÁSZF 2021.12.01. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit, csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.