Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya, kiterjed a Biztos Maraton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2. em. 4.), (a továbbiakban „Szolgáltató”) által, a www.maratonkiado.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.maratonkiado.hu weboldalon keresztül történik. Szolgáltató kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „Rendelet”) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

I. A SZOLGÁLTATÓ

A www.maratonkiado.hu online áruházat a Szolgáltató üzemelteti.
A Szolgáltató cégneve: Biztos Maraton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid neve: Maraton Kiadó/ Biztos Maraton Kft.
Székhely: 6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.
Email cím: maratonkiado@gmail.com
Tulajdonos: Barát Enikő
Ügyvezető igazgató: Barát Enikő
Cégbejegyzés kelte: 2012. 11. 09.
Cégjegyzékszám: 06 09 019574
Adószám: 24170279106
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11735043-23538740

II. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.A Webáruházban történő vásárlás, elektronikusan leadott megrendelés útján történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A termék megvásárlásával a Felek között szerződés jön létre. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.

2. A megrendelés leadása, regisztrációval együtt, és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztrációra, a Webáruház weblapján elérhető „regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével, illetve facebook- vagy google-profil felhasználásával kerül sor. A kitöltött adatlap Szolgáltatónak történő elküldésével, illetve a facebook- vagy google-profil megadásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat” feltételeit megismerte és azokat elfogadja, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Szolgáltatót, a regisztráció során, a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért nem terheli felelősség.

3. A Vásárló jogosult, a Szolgáltatónál nyilvántartott adatait kérésére, a Szolgáltatónak küldött elektronikus levél formájában töröltetni. A Vásárló erre irányuló kérelmének beérkezését követően, a Szolgáltató köteles gondoskodni a Vásárló adatainak azonnali törléséről, amennyiben ennek akadályozó tényezői vannak, úgy legkésőbb 48 órán belül. Azonban, a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok nem törlődnek. 

4. A Vásárló által megvásárolni kívánt termék „kosárba” helyezését követően, a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a termék esetében alkalmazandó átvételi és fizetési módot. A „megrendelem” fülre kattintással, a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Szolgáltató, a megrendeléstől számított 48 órán belül, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre, visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás, a fent leírt határidőben és tartalommal, nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során, a Vásárló jogosult, a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására. A Vásárló által, helytelenül megadott adatokból eredő hibákért, a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

5. A Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár, a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg és tartalmazza az általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazza a szállítási költséget.

6. A Webáruházban megrendelhető termékek esetében, Szolgáltató fenntartja magának az ár-változtatás jogát, ez azonban a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére, a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, de köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlástól elállni.

8. A termék ellenértékének megfizetése az alábbi módokon történhet:

  • Bankkártyás fizetés, a Simple alkalmazás rendszerén keresztül, MasterCard, Maestro, Visa vagy Visa Electron bankkártyával

Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Biztos Maraton Kft. (6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.) adatkezelő által a maratonkiado.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, email cím, lakcím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  • Banki átutalással, a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően az alábbiak szerint:

Kedvezményezett: Biztos Maraton Kft.
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszám: OTP Nyrt.
Közlemény: A rendelés száma
(továbbá a névre szóló dedikált példányok esetében név és személyes megjegyzés)

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a Vásárlókat arról, miszerint a Maraton kiadó Webáruházában nincs lehetőség Utánvétes fizetési módra, továbbá az átutalással történő fizetési módra 72 óra áll a rendelkezésre (ezt meghaladó idő elteltével a rendelés Sikertelen és a Maraton kiadó nem köteles a későbbi utalást fogadni, az visszautalásra kerül).

9. A Szolgáltató, a vásárlásról számlát állít ki, melyet a Vásárló a Szolgáltatótól, e-mail útján kap meg, ahonnan bármikor letöltheti. Amennyiben a Vásárló, a vásárlásról papír alapú számlát igényel, úgy azt a megrendelésekor megjegyzésben vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltatónak, amely a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, köteles a számlát a Vásárló levelezési címére, postai úton megküldeni.

10. A Szolgáltató, mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa, kivéve, ha a Vásárló által megrendelt termék a raktárkészleten nem elérhető, és a termék későbbi beszerzése sem várható. Erről, a Szolgáltató köteles a Vásárlót haladéktalanul, elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint – adott esetben – a már megfizetett ellenértéket, a tájékoztatást követő legkésőbb 30 napon belül, a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban, a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

III. ELÁLLÁSI JOG

1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló, elállási jogát, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (maratonwebshop@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található, nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

2. A Vásárló jogosult az elállási jogát, a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja:

  • átvevőponti átvétel esetében, a rendelés átvételének időpontja;
  • házhoz szállítás esetében, a futártól történő átvétel időpontja.

3. Elállás esetén, a Vásárló köteles a terméket saját költségén, a Szolgáltató telephelye szerinti címre (6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.) visszaküldeni. A Szolgáltató köteles, az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül, a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, a Vásárlónak visszafizetni.

4. Elállás esetén, a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

5. Elállás esetén, a Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget, a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, ha a Vásárlónak más igénye erre nincsen.

6. A Szolgáltató követelheti, a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

7. A Vásárlót nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék, természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Névre dedikált vagy dedikált példányok, termékek esetében, elállási jogot a Vásárló nem gyakorolhat. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt, annak eredete nem azonosítható.

8. Amennyiben a Vásárló, a termék megrendelése során „átvevőponti átvételt” jelölt meg, és a terméket a Szolgáltató által, a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 15 napig nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és a leadott megrendelést, a vételár egyidejű visszautalása mellett törölni, amennyiben a termék természeténél fogva visszaváltható, illetve nem névre dedikált vagy dedikált termék.

IV. HIBÁS TELJESÍTÉS

1.A megrendelt termék hibája esetén, a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján, kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igény érvényesítése során, a Vásárló kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt, elállásnak nincs helye. A Vásárló, a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló, köteles a hibáról a Szolgáltatót, annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül tájékoztatni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl, a Vásárló szavatossági igényét, Szolgáltatóval szemben nem gyakorolhatja. A teljesítéstől számított 2 hónapon belül, kellékszavatossági igénye érvényesítésének, a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl, nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 2 hónap leteltét követően, a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendelt csomagját a futárszolgálat sérülten szállítja ki, úgy annak átvétele, avagy a szállítás során megsérült csomagért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, így a cseretermék küldése nem kötelessége. Amennyiben a futárszolgálat sérülten szállítja ki a megrendelését, a Vásárló visszautasíthatja az átvételt.

V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1.Személyes átvételre, a Szolgáltató 6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4. szám alatti székhelyén nincs lehetőség. 

2. A belföldi kiszállítás, a Foxpost illetve a GLS futárszolgálat útján történik, a Vásárló által megadott címre, vagy egy, a Vásárló által megjelölt Pick Pack, illetve Foxpost, GLS, DPD, PostaPont csomagpontra, automatába. A kiszállítás díja, minden esetben, az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Foxpost automatába történő szállítás díja (bruttó): 1190 Ft
Foxpost házhozszállítás díja (bruttó): 2400 Ft
GLS házhozszállítás díja (bruttó): 2400 Ft

3. A kiszállítás várható ideje, a Vásárló által átutalt vételár, Szolgáltató számláján történő jóváírását követő 2-5 munkanap, amely szállítási idő, az ünnepi időszakokban, illetve kiemelt események idején (pl. könyvmegjelenés/ könyvbemutató utáni tömeges megrendelés) meghosszabbodhat. Amennyiben a kiszállítás, az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben értesíti.

4. A Maraton webshop jelenleg nem szállít külföldi országokba. Amennyiben külföldi szállítással kíván rendelést leadni, arról e-mailben történő egyeztetés lehetséges a maratonwebshop@gmail.com e-mail címen, ám a Szolgáltató nem köteles az igényt teljesítésre váltani.

5. Ha a Vásárlótól, ugyanazon napon több megrendelés is érkezik, a kosárérték szempontjából, a Szolgáltató nem köteles a szállítási díjon utólag módosítani.

6. A Vásárló a mindenkor hatályos szállítási díjról a Webáruház felületén a „Vásárlás menete – fizetés és szállítás” fülre kattintva tájékozódhat.

7. Vásárló, a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat, a korábban jelölt Futárszolgálatok számára továbbítsa.

IV. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Előjegyzés/Előrendelés

A Szolgáltató lehetőséget nyújt a Vásárlónak, hogy a még nem kapható, ám a jövőben megjelenő könyvekre, valamint már megjelent, de készleten nem elérhető termékekre „előjegyzést/előrendelést” adjon le.

Az előjegyzett könyvek (legyen az névre szóló dedikált példány, vagy dedikálás nélküli könyv), a Maraton kiadó által üzemeltetett Webáruházban, minden esetben megrendelésnek minősülnek, amely fizetési kötelezettséggel jár. A Vásárló, az előjegyzésre vonatkozó igényét a Webáruházban, az adott termék mellett található „előjegyzés/előrendelés” fülre kattintva jelezheti a Szolgáltatónak. Amint a termék megjelenik, a Szolgáltató köteles, a korábban fizetési kötelezettséget teljesítő, előjegyzett példányokat, időbeni sorrendben, szállításra átadni.

A névre szóló dedikálás igényét a Vásárlónak, a „megjegyzés” szövegrészre szánt területen szükséges jeleznie, a kért névvel és szöveggel. Amennyiben Vásárló ezt elmulasztja, elfogadja, hogy a példánya, a Vásárló nevére vagy a Szolgáltató lehetőségeihez mérten kerül dedikálásra.

A Szolgáltató által feltüntetett, várható megjelenési időpont, minden esetben tájékoztató jellegű, melytől a Szolgáltató tájékoztatással eltérhet.

Értesítés megjelenésről

Amennyiben egy szerzőnek, új könyve jelenik meg a Szolgáltató kínálatában, úgy a Szolgáltató jogosult ennek tényéről valamennyi olyan Vásárlót e-mail útján értesíteni, aki a Webáruházban, korábban ennek a szerzőnek a művét megvásárolta.

Amennyiben a Vásárló nem kíván a Szolgáltatótól, a korábban megvásárolt könyvek szerinti bármely szerző, új könyvének megjelenéséről értesítést kapni, úgy ezt bármikor kérheti.

Dedikált példányok megvásárlása

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a Webáruházban, egy adott termékből, a szerző által dedikált (kézjegyével és üzenetével ellátott) példányt vásároljon. A dedikált példányokra, a jelen ÁSZF elektronikusan leadott megrendelésre vonatkozó szerződéses rendelkezései az irányadóak.

A dedikált példány megvásárlásakor, a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy a dedikálás kísérő szövegét megfogalmazza. A megkívánt szöveget a Vásárló, a vásárlás során, a „megjegyzés” rovatban tudja feltüntetni, amennyiben ezt elmulasztja, szállításra adás előtt, e-mail útján jelezheti igényét.

Dedikált példányok esetében, a kiszállítás ideje eltérhet a jelen ÁSZF V. pontjában meghatározott szállítási időtől. A szállítás várható idejéről, a Szolgáltató minden esetben külön értesíti a Vásárlót.

Amennyiben a szerző, a megvásárolt könyvet, a Vásárló igényei szerint dedikálja, úgy a termék, nem előre legyártott terméknek minősül. Erre tekintettel a Vásárló, névre szóló vagy egyedi szövegezéssel ellátott dedikált példány megrendelésével tudomásul veszi, hogy a termék egyedi jellege miatt, a 45/2014. Korm. rendelet 29. § c) pontja alapján, nem jogosult az elállási jogát gyakorolni, továbbá utánvételes szállítási lehetőséget Szolgáltató nem képes biztosítani.

V. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1.A Vásárló, a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  • Levelezési cím: 6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.
  • Kapcsolattartó személy: Barát Enikő ügyvezető
  • E-mail: maratonkiado@gmail.com

2. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak, legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban, az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

3. A Szolgáltató, az írásbeli panaszt, annak beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát, a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

4. Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita, Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

  • Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

5. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában, fogyasztónak minősül, a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

VI. SZERZŐI JOGOK

1.A Webshop teljes körű kivitelezése, jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Szolgáltató, teljes körűen a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruháznak.

2. A Webshop tartalmának – különös tekintettel a szerzők által publikált művekre – mentése, kinyomtatása csak és kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás nem engedélyezett. Erre vonatkozóan a Vásárló, hivatalos írásbeli engedély keretein belül fordulhat a Szolgáltatóhoz.

3. A Szolgáltató fenntartja jogát a maratonkiado.hu domain névre és szolgáltatásának minden elemére.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Vásárlókat a Webáruház felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően, a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vásárló a Webáruházon keresztül és az ott biztosított módon, azokat kifejezetten elfogadja.

2. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

3. A jelen ÁSZF 2021.12.01. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit, csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.