Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást.

A Biztos Maraton Kft. a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel – Adatvédelmi Szabályzatban rögzítette, valamint a Biztos Maraton Kft. belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

A Biztos Maraton Kft. vállalja, hogy az ADATKEZELÉS módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az ÉRINTETTEK jogainak védelme. Továbbá a Biztos Maraton Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan SZEMÉLYES ADATOT kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

A Biztos Maraton Kft. vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki a Biztos Maraton Kft. helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint járjanak el.

A Biztos Maraton Kft. vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

A.) Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

B.) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

C.) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

D.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelő neve: Maraton Kiadó/ Biztos Maraton Kft.
Adatkezelő székhelye: 6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.
Adatkezelő email címe: maratonkiado@gmail.com
Adatkezelő cégjegyzékszám: 06 09 019574
Adatkezelő adószáma: 24170279106
Adatkezelő elérhetősége: maratonkiado@gmail.com, maratonwebshop@gmail.com

Az Adatkezelő részére a tárhelyet biztosító szolgáltató:
Megnevezése: C-Host Kft.
Levelezési címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail címe: info@nethely.hu
Telefonszáma: +36-1-445-2040
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-961790
Adószáma: 23358005-2-43

I. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

1. Az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.

2. Az adatkezelés célja a www.maratonkiado.hu weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásának biztosítása, tekintettel arra, hogy a Vásárló személyes adatai ismeretének hiányában az Adatkezelő nem képes eleget tenni, az egymástól fizikailag távol lévők között létrejött, szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

3. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vásárló önkéntes hozzájárulása. A Vásárló a www.maratonkiado.hu weboldalon történő vásárláshoz szükséges regisztráció, illetve a rendeléshez szükséges adatfelvétel kitöltésével, valamint Adatkezelőnek történő megküldésével, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kezelje.

4. Az Adatkezelő továbbá jogosult, a Vásárló erre vonatkozó, külön hozzájárulása esetén, online hírlevél szolgáltatás útján, számára reklámcélú küldeményeket küldeni.

5. Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő, a megadott személyes adatokat, az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatni köteles, továbbá ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását meg kell kérnie, illetőleg lehetőséget kell biztosítania számára, a felhasználás megtiltására.

6. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat, a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra, nem használhatja.

II. AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

1. A www.maratonkiado.hu weboldalon a Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag a Biztos Maraton Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2/4.) jogosult.

2. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe.

3. Az Adatkezelő nem végez ellenőrzést a Vásárló által megadott személyes adatok helyességét illetően. A megadott adatok valódisága, csak és kizárólag az azt megadó személy felelőssége. A Vásárló, az e-mail címének megadásával, egyben kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címre érkező levelek tartalmához, kizárólag ő fér hozzá.

4. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, de a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az jogosult a személyes adatot helyesbíteni.

5. Az Adatkezelő kötelezi magát, a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, hogy technikai és szervezési intézkedéseket hoz, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek által a számára leadott, általa tárolt, illetve kezelt személyes adatok védve lesznek, nem tudnak megsemmisülni, jogosulatlan felhasználásra, megváltoztatásra kerülni.

III. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. A Vásárló, az általa megadott személyes adatai törlését, írásban kérheti. A törlés időpontja, a Vásárló kérelmének Adatkezelő irányába – elektronikus vagy postai úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 14 nap. Ameddig a Vásárló nem jelzi adattörlési igényét, adatait tároljuk.

2. Az Adatkezelő abban az esetekben is köteles a Vásárló személyes adatait törölni, ha annak kezelése jogellenes; a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint, ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

3. Személyes adat törlésére vagy helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően, a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

IV. A VÁSÁRLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

1. A vásárló, jogosult a személyes adatainak kezeléséről, regisztrált címéről tájékoztatást kérni, az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő levelezési címére küldött, aláírt postai küldeményben vagy a maratonwebshop@gmail.com elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján.

2. Az adatkezelés tárgyában előterjesztett kérelemre, az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül, köteles írásban tájékoztatást adni. E-mail esetében, a kézhezvétel időpontjának, az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

3. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, zárolása, az adatkezelés korlátozása iránti igény, elektronikus levél, valamint postai küldemény útján küldött levélben, kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet, a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

4. A hírlevelek küldése a maratonwebshop@gmail.com elektronikus levelezési címre küldött e-mail útján mondható le.

5. Ha az Adatkezelő, a Vásárló adataival kapcsolatos bármi nemű kérelmét nem teljesíti, köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, írásban tájékoztatni a Vásárlót, a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. Amennyiben a Vásárló, a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével szemben az illetékes bírósághoz fordulni, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni, az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. A Vásárló jogosult, személyes adatának kezelése ellen tiltakozni, amennyiben a személyes adatok kezelése vagy továbbítása, kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; amennyiben a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; és a törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 14 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vásárlót írásban tájékoztatja.

7. Ha a Vásárló az Adatkezelőnek, a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet vagy az Adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja, a Vásárló jogosult – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

V. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

1. Az Adatkezelő, a www.maratonkiado.hu weboldalon keresztül értékesített termékek házhoz szállítása érdekében, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban „kézbesítés”). Ennek során az Adatkezelő, kizárólag a kézbesítés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítja a Futárszolgálat felé.

2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan, rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot, az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt, jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés, adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt, az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

3. Az Adatkezelő személyes adatot, csak az Adatvédelmi Jogszabályok szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki, továbbít. A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha

  • az érintett ahhoz hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás)
  • az Adatvédelmi Jogszabályok előírják (pl. tájékoztatás felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire)
  • az Adatkezelő jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések, jogi úton történő érvényesítése, biztonsági szolgálat kamerás megfigyelés kapcsán, elektronikus beléptetőrendszer vagy távfelügyeleti rendszer üzemeltetője)

4. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos Adatvédelmi Jogszabályok alapján, az Európai Unió tagállamába történő adattovábbítást úgy kell kezelni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Európai Unión kívülre történő adattovábbítás nem történik.

VI. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót, egyoldalú döntésével, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Vásárlót e-mailben, hírlevélben vagy a weboldalon, jól látható helyen tájékoztatni.

Mellékletek:

  1. Cookie / süti használatra vonatkozó tájékoztatás
  2. Az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája
  3. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája

Cookie / süti használatra vonatkozó tájékoztatás

Felhasználói élmény fokozása, az Adatkezelő weboldala használatának megkönnyítése és funkcionális fejlesztése. Az Adatkezelő a sütiket és webjelzőket, annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; a sütik célja továbbá, hogy a honlap biztonságát javítsa.

Az adatkezelés folyamata: a süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

Az Adatkezelő webszervere, a sütit automatikusan megküldi a felhasználó böngészőjének, a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A felhasználó számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző, a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor, visszaküldi a sütit az Adatkezelő webszervere részére. Az Adatkezelő webszervere, a megküldött adatok alapján, azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni. A süti, a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó, alábbi pontban felsorolt információkat, adatokat szolgáltatja az Adatkezelő webszervere részére.

Harmadik felek honlapon elhelyezett sütijei:

Az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája:

  • C-Host Kft., 1115 Budapest, Halmi utca 29.
  • Biztos Maraton Kft., 6600 Szentes, Köztársaság utca 25. 2. em. 4.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája:

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.)
Számvitelről szóló 2000. évi C törvény.
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény
Személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény